Expoziție

Expoziție

 BABEL exposed


2 – 12 iunie / 2nd – 12th of June

Foaier teatru / Foyer

sub.real  – expoziție-obiect de Horațiu Mihaiu

INCURSIUNE ÎN PARTEA NEVĂZUTĂ A REALULUI: SUB REAL

Plasticienii explorează, îndeobște, zone cu totul și cu totul inedite în căutarea originalității, dar și pentru cercetarea modalităților lor de exprimare. Echilibrul, forma, culoarea, subiectul, dar și ineditul, puritatea, nonsensul sau paradoxul, se află în cele mai puțin frecventate locuri ale căutărilor lor. Astfel, de-a lungul timpurilor, am putut întâlni artiști ale căror opere au fost influențate de zonele pe care ei le-au explorat, pornind de la imitarea naturii la căutarea formelor, a zonei umanului pur, a realului, a expresivității, a abstractului, ba chiar a suprarealului. Și totuși, mai sunt încă multe zone neexplorate, cum ar fi aceea a subrealului, a căutării în spatele obiectelor reale, a găsirii unor sensuri obscure ascunse în spatele realității. O zonă ce merită a fi pătrunsă cu mare acribie, dar și cu multă seriozitate. Deci, cu mult umor.

Horațiu Mihaiu

AN EXCURSION IN THE INVISIBLE TERRITORY OF THE REAL: SUB.REAL

The visual artists usually explore uncommon areas in searching for the originality, but also in searching for their own ways of expression. The balance, the form, colour, subject, but also innovation, purity, nonsense or paradox, can be found in the less visited places of their researches. That is why, along the time, I could meet artists whose works were influenced by areas that they explored, beginning with imitating the nature and finding forms of pure humanity, of real, of expressiveness, of abstract, and even of surreal. Though, there are many unexplored areas, such as subreal, meaning to search behind the real objects, to find a part of the secret meanings behind the reality. An area that deserves to be carefully and scrupulously visited. After all, humorously.

Horațiu Mihaiu


2 – 12 iunie / 2nd – 12th of June

Foaier teatru / Foyer

Pinned BABEL, expoziție de fotografie Augustina Iohan

Fotografia surprinde mișcarea, imortalizată într-o clipă. Spectacolele din BABEL se întâmplă seara… iar dimineața se vor regăsi „agățate” în foaier, dovezi materiale ale strigătului nostru de a opri clipa, strigăt căruia îi răspunde un ecoul din eter(nitate).

The art of photography catches the movement, imortalizing it in(to) an instant. The shows from BABEL are played in the evening… the next morning you can find them pinned on the walls of the foyer, material proof of our shout to stop the time, shout to which an echo out of ether(nity) answers.

Augustina Iohan Performing Arts Photography